Show Now On!

April 6th - May 19th 2016

APRIL ISSUE: 04/04/16

POST SHOW LESSON PLAN 1

Responding Through Visual Art

Action

 1. Have an oral review session of the play.
 2. Ask open questions: What did you see? What did you hear? What did you feel? What did you think? To encourage feedback and a better discussion validate answers only
  by repeating them. E.g child - “ I saw a train”, teacher “a train” then ask did anyone else see a train? What made you think it was a train?
 3. When the class has discussed the show orally ask them to imagine an image from the show that they remember or that they enjoyed.
 4. Encourage them to think about the detail in the image.
 5. As they are creating their review pictures you have an opportunity to ask them about their image and why they chose that one. It is important that you don’t try to guess what is in the image as this might sway the children to agreeing with your guess.
 6. When the work is finished the children could put their image in the centre of the group and tell the rest of the children why they chose that image.
 7. We at Branar would also really like to read the reviews, go to the REVIEW LOCKER in the Staff Quarters for more information about how to send us your images and reviews, to then be posted on the website.

 

Subject

Art

 

Aim  
That the children will discover how to express their opinion of the show through the medium of art.

 

Resources

• A copy of a review of the show from the newspaper.

• Paper and crayons or paints.

 

Extension

Find ways of linking the children’s images to the history curriculum around 1916. This will be a valuable way into new discussion or a way of reviewing information they already know.

 

 

 

PLEANANNA CEACHTA
TAR ÉIS AN TAISPÉANTAIS 1

Tuairimí a Léiriú Trí Mheán na hAmharcealaíona

Ábhair

Ealaín

 

Aidhm  
Go mbeidh na páistí in ann a dtuairimí faoin dtaispeántas a léiriú trí mheán na healaíne.

 

Acmhainní

 • Cóip de léirmheas den taispeántas ón nuachtán.
 • Páipéar agus criáin nó péint.

 

Tascanna Breise

Déan íomhánna na bpáistí agus an curaclam staire faoi 1916 a cheangal. Is deis luachmhar é seo chun ábhar nua a phlé nó chun súil siar a chaitheamh ar eolas atá feicthe acu cheana.

 

 

 

Gníomh

 1. Déan léirmheas ó bhéal den taispeántas mar ghrúpa.
 2. Cuir ceisteanna oscailte: Cad a chonaic sibh? Cad a chuala sibh? Cad a cheap sibh? Cad a mhothagh sibh? Chun aiseolas agus plé níos fearr a spreagadh, déan freagraí na bpáistí a athrá chun iad a dheimhniú. Mar shampla: Páiste: Chonaic mise traein. Múinteoir: Traein. Cé eile a chonaic traein? Cén fáth ar cheap tú gur traein a bhí ann?
 3. Nuair atá an taispeántas pléite ó bhéal ag an rang, fiafraigh dóibh íomhá ón dtaispeántas a sheas amach dóibh nó a thaitin leo a shamhlú.
 4. Spreag iad chun cuimhneamh ar shonraí na híomhá.
 5. Cuir ceisteanna orthu faoin íomhá, agus faoi na fáthanna ar roghnaigh siad an íomhá sin, agus iad ag dearadh. Tá sé tábhachtach nach dtugann tú buille faoi thuairim faoin íomhá ar fhaitíos go n-aontóidh na páistí leat gan smaoineamh.
 6. Nuair atá an obair críochnaithe is féidir leis na páistí an íomhá a chur i lár an ghrúpa agus na fáthanna ar roghnaigh siad an íomhá sin a mhíniú.
 7. Is breá linn léirmheasanna a léamh anseo ag Branar! Bheimis buíoch ach íomhánna de na léirmheasanna a sheoladh chugainn ar ríomhphost.

Submitting Email Address...

Oops, something's wrong!

Subscribed Successfully!